Iwao Dev

気付いたことをメモしています.

この画面は、簡易表示です

2018/11/28

template で複数の型を指定

template で複数の型を指定する場合は,カンマで区切って指定すれば良い.

  template <class V2, class V3> V2 ToV2 (const V3& v3,const long type)
  {
    V2 v2 ;
    switch (type) {
      case to_xy : v2 = ::ToXY(v3) ; break ;
      case to_yz : v2 = ::ToYZ(v3) ; break ;
      case to_zx : v2 = ::ToZX(v3) ; break ;
      case to_xz : v2 = ::ToXZ(v3) ; break ;
      default :  v2 = ::ToXY(v3) ; break ;
      }
    return v2 ;
    }

呼び出しは,次の様な感じ.

  Vd3 v3 = Vd3(1,2,3) ;
  Vd2 v2 = ::ToV2<Vd2,Vd3>(v3,to_xy) ;

この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった 0 人中 0 人がこの 投稿 は役に立ったと言っています。

 にほんブログ村 IT技術ブログへ  top

  %d人のブロガーが「いいね」をつけました。